Contoh Soal Dan Kunci Jawaban Uji Pengetahuan (UP) PPG PAI Tentang Masa Pemerintahan Sahabat Nabi

Contoh Soal  Dan Kunci Jawaban Uji Pengetahuan (UP) PPG PAI

Kisi-kisi no 16. Disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, mahasiswa mampu membedakan kondisi social kemasyarakatan tersebut dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Nabi.

Soal Nomor 1
Pada masa kepemimpinan Umar bin Khatab kondisi masyarakatnya sebagai berikut, kecuali….
A.  Masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah taklukan 
      Islam, mereka mengenal adanya kelas sosial
B.  Kebijakan-kebijakan tentang pajak, hak dan 
      kekayaan yang terlalu jauh berbeda telah 
      menciptakan jurang sosial
C.  Masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu: 
      Kelas wajib pajak: buruh, petani dan pedagang, 
      dan kelas pemungut pajak: pegawai pemerintah, 
      tentara dan elit masyarakat
D.  Telah memberi kebebasan kepada umatnya 
      untuk keluar daerah

Jawabannya ( D ) Telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah


Kisi-kisi no 17: Diberikan data sejarah dan informasi tentang perkembangan dakwah dan pendidikan masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, mahasiswa mampu mengidentifikasi perkembangan dakwah, pendidikan dan kebudayaan pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab

Soal Nomor 2
Khalifah yang pengangkatannya melalui musyawarah oleh segelentir kaum muslimin, dan baiat secara masal adalah ….
A.  Usman bin affan
B.  Umar bin Khatab
C.  Abu Bakar As-Shiddiq
D.  Ali bin abi thalib

Jawabannya ( C ) Abu Bakar As-Shiddiq

Soal Nomor 3
Beberapa lembaga yang dibentuk Umar bin Khatab, kecuali….
A.  Diwan al-Kharaj (jawatan pajak)
B.  Diwan al-Ahdats (jawatan kepolisian)
C.  Nazarat an-Nafi’at (jawatan pekerjaan umum)
D.  Jawatan perluasan wilayah

Jawabannya ( D ) Jawatan perluasan wilayah

Soal Nomor 4
Ada 3 kelembagaan dibuat pada masa khalifah Abu bakar, sebagai metode dakwah bil hal, kecuali….
A.  Lembaga peradilan
B.  Baitul Mal
C.  Pertahanan dan Keamanan
D.  Lembaga dakwah

Jawabannya ( D ) Lembaga dakwah

Soal Nomor 5
Khalifah yang pengangkatannya melalui penunjukan adalah,….
A.  Usman bin affan
B.  Umar bin Khatab
C.  Abu Bakar ash Sidiq
D.  Ali bin abi thalib

Jawabannya ( B ) Umar bin Khatab

Soal Nomor 6
Kebijakan dan prestasi Abu Bakar Ash-Shidddiq adalah sebagai berikut kecuali ….
A.  Keberhasilan mengusai wilayah Palestina, 
      Yordania, dan Syiria.
B.  Berhasil menghalau gerakan riddah, serta berhasil 
      memperluas wilayah Islam ke luar Jazirah Arab
C.  Pengumpulan lembaran (shuhuf) ayat-ayat suci 
     Al-qur’an.yang berupa kulit kayu, tulang-belulang 
     dan ada juga yang berupa tulisan di atas Batu
D.  Ilmu pengetahuan berkembang pesat

Jawabannya ( D ) Ilmu pengetahuan berkembang pesat

Soal Nomor 7
Prestasi Abu Bakar Ash-Shidddiq adalah sebagai berikut ….
A.  Keberhasilan mengusai wilayah Irak, Palestina, 
     Yordania, Persia dan Syiria, pasukan muslim 
     terus menyebarkan Dakwah Islamnya
B.  Memperbaiki sosial ekonomi
C.  Pengumpulan lembaran (shuhuf) ayat-ayat 
      suci Al-qur’an.yang berupa kulit kayu, 
      tulang-belulang dan ada juga yang berupa 
      tulisan di atas Batu
D.  Jawaban a, b dan c benar.

Jawabannya ( D ) Jawaban a, b dan c benar

Soal Nomor 8
Pada masa kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shidddiq telah memerangi hal-hal berikut kecuali….
A.  Memerangi mereka yang enggan 
      membayar pajak
B.  Memerangi Nabi palsu
C.  Memerangi gerakan kaum murtad, 
      gerakan kaum munafiq
D.  Memerangi yang enggan berzakat

Jawabannya ( A ) Memerangi mereka yang enggan membayar pajak

Soal Nomor 9
Dalam memerangi orang yang murtad dan enggan menaikan zakat, Abu Bakar menerapkan metode yang disebut….
A.  Metode Dakwah Bit-Tadwin
B.  Metode Dakwah Bil-Yad
C.  Metode Dakwah Bil-Hal
D.  Metode Usawatun-Hasanah

Jawabannya ( B ) Metode Dakwah Bil-Yad

Soal Nomor 10
Salah satu pemimpin yang meletakkan dasar-dasar demokrasi dalam Islam, benar-benar memperhatikan dan mengutamakan kepentingan rakyat… Lebih tepat melekat pada karakter…
A.  Ali bin Abu Thalib
B.  Usman bin Affan
C.  Umar bin Khattab
D.  Abu Bakar as- Siddiq

Jawabannya ( C ) Umar bin Khattab

Soal Nomor 11
Dibawah ini Kelas wajib pajak pada masa Umar bin Khatab, kecuali….
A.  Buruh
B.  Petani
C.  Pedagang
D.  Pegawai

Jawabannya ( D ) Pegawai


Kisi-kisi no 18: Diberikan data dan informasi sejarah tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa AbuBakar dan Umar bin Khattab tersebut

Soal Nomor 12
Strategi dakwah Umar bin Khatab adalah sebagai berikut, kecuali….
A.  Pengembangan Wilayah Islam
B.  Mengeluarkan Undang-Undang
C.  Membagi Wilayah Pemerintahan
D.  Memerangi mereka yang enggan membayar zakat

Jawabannya ( D ) Memerangi mereka yang enggan membayar zakat

Soal 13
Prestasi Umar bin Khattab dalam perluasan wilayah keculi ….
A.  Menguasai wilayah Palestina, Yordania, dan Syiria
B.  Mengambil alih Mesopotamia dan Persia
C.  Mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, 
      Afrika Utara dan Armenia dari ke 
      Kaisaran Romawi (Byzantium)
D.  Berhasil menaklukkan Persia dan Romawi

Jawabannya ( A ) Menguasai wilayah Palestina, Yordania, dan Syiria

Soal Nomor 14
Kebijakan dan prestasi Umar bin Khaththab adalah sebagai berikut kecuali......
A.  Penaklukan wilayah Romawi, yaitu: Damaskus, 
      taranya di Bidang Ekonomi seperti Mendirikan 
      Baitul Mal, Mendirikan Departement keuangan 
     dan Pajak, Menetapkan Anggaran penerimaan 
     dan pengeluaran negara.
C.  Lembaga Bidang Sosial dan keamanan; 
     Mendirikan Departemen Pendidikan, Kehakiman, 
     Menunjuk Qadhi sebagai ketua peradilan,
     Menetapkan Kalender Hijriyah. Membentuk 
     Angkatan perang yang tetap dan teratur, 
     membagi wilayah kekuasaan Islam
D.  Memerangi orang-orang yang enggan 
      membayar zakat dan menumpas nabi palsu

Jawabannya ( D ) Memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat dan menumpas nabi palsu.

Soal Nomor 15
Dua Negara adi daya yang di taklukkan oleh ke Khalifahan Islam dibawah pimpinan Umar bin Khatab….
A.  Persia dan Romawi
B.  Mesir dan Palestina
C.  Syria dan Afrika Utara
D.  Mesopotamia dan Mesir

Jawabannya ( A ) Persia dan Romawi


Kisi-kisi no 19: Diberikan data dan informasi sejarah tentang perkembangan dakwah
,pendidikan dan kebudayaan dan perluasan wilayah Islam pada masa Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib tersebut

Soal Nomor 16
Khalifah pertama yang melakukan perluasan masjid al-Haram (Mekkah)dan masjid Nabawi (Madinah) karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan haji ….
A.  Usman bin affan
B.  Umar bin Khatab
C.  Abu Bakar ash Sidiq
D.  Ali bin abi thalib

Jawabannya ( A ) Usman bin affan

Soal Nomor 17
Khalifah pertama dalam sejarah kekhalifaan dan satu-satunya yang terpilih secara umum, aklamasi, dan menuntut baiat (pengakuan/legitimasi) di masjid secara terbuka dengan kesepakatan seluruh hadirin.….
A.  Usman bin affan
B.  Umar bin Khatab
C.  Abu Bakar ash Sidiq
D.  Ali bin abi thalib

Jawabannya ( D ) Ali bin abi thalib

Soal Nomor 18
Khalifah yang pengangkatannya melalui penetapan dewan syura’ atau system formatur ….
A.  Usman bin affan
B.  Umar bin Khatab
C.  Abu Bakar ash Sidiq
D.  Ali bin abi thalib

Jawabannya ( A ) Usman bin affan

Soal Nomor 19
Salah satu sosok pemimpin yang berjasa dalam membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan- jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid dan memperluas mesjid Nabi di Madinah
A.  Usman bin Affan
B.  Umar bin Khattab
C.  Abu Bakar as- Siddiq
D.  Ali bin Abu Thalib

Jawabannya ( A ) Usman bin affan 

Soal Nomor 20
Salah satu jasa-jasanya adalah memperluas wilayah Islam sampai ke Armenia, Afrika (Tunisia), Tripoli (Libya) dan Azerbaijan serta kepulauan Cyprus kemudian dilanjutkan ke Konstantinopel, Turki dan negara-negara Balkan (Yugoslavia dan Polandia), merupakan jasa dari khalifah
A.  Khalifah Umar bin Khatab
B.  Khalifah Abu Bakar
C.  Khalifah Usman Bin Affan
D.  Khalifah Ali bin Abi Thalib

Jawabannya ( C ) Khalifah Usman Bin Affan

Soal Nomor 21
Berikut ini merupakan prestasi yang dicapai oleh Utsman bin Affan, kecuali….
A.  Kodifikasi Mushaf Al-Qur’an
B.  Renovasi Masjid Nabawi
C.  Penetapan Kalender Hijriah
D.  Pembentukan Angkatan Laut

Jawabannya ( C ) Pembentukan Angkatan Laut

Soal Nomor 22
Imam al-Mawardi merumuskan beberapa syarat untuk menjadi anggota majlis syura, kecuali….
A.  Jujur dan dapat dipercaya
B.  Berlaku adil dalam segala sikap dan tindakan
C.  Berilmu pengetahuan yang luas
D.  Memiliki kearifan dan. wawasan yang luas

Jawabannya ( A ) Jujur dan dapat dipercaya

Soal Nomor 23
Alasan yang tepat orang non muslim juga diperbolehkan menjadi anggota majelis syuro pada masa kepemimpinan Usman bin Affan ….
A.  Untuk melindungi hak-hak orang non muslim
B.  Untuk menjaga toleransi
C.  Untuk menyampaikan pengaduan tentang 
      kedzaliman para penguasa atau penyimpangan 
      dalam pelaksanaan hukum Islam.
D.  Untuk keadilan Negara demokratis

Jawabannya ( C ) Untuk menyampaikan pengaduan tentang kedzaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum Islam

Soal Nomor 24
Orang yang dipilih sebagai wakil ummat untuk menyuarakan hati nurani ummat, adalah pengertian….
A.  Ahlul halli wal aqdi
B.  Khalifah
C.  Majlis syuro
D.  Badan musyawarah

Jawabannya ( A )

Soal Nomor 25
Tugas utama ahlul hali wal-aqdi adalah?
A.  Mengusulkan anggota-anggota majlis 
      syuro kepada khalifah
B.  Memilih dan memberhentikan secara 
     langsung seorang khalifah
C.  Mengurus kekayaan negara
D.  Mengurus adminsitrasi Negara

Jawabannya ( B ) Memilih dan memberhentikan secara langsung seorang khalifah


Kisi-kisi soal 20 Disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, mahasiswa mampu membedakan kondisi social kemasyarakatan tersebut dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Nabi


Soal Nomor 26
Pada masa kepemimpinan Usman bin Affan kondisi masyarakatnya yaitu ….
A.  Telah memberi kebebasan kepada 
      umatnya untuk keluar daerah
B.  Kaum muslimin dapat memilih hidup
     yang serba mudah
C.  Jawaban a dan b benar
D.  Kondisi sosial kemasyarakatan pada kaum 
      muslimin masih menggali dan mengamalkan 
      ajaran agama secara murni dengan mempelajari 
      secara terus menerus ajaran al-Qur’an

Jawabannya ( C ) Jawaban a dan b benar


Kisi-kisi soal no 21: Diberikan informasi tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, mahasiswa mampu mengidentifikasi perluasan dakwah dan wilayah pada masa Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

Soal Nomor 27
Prestasi Usman bin Affan dalam perluasan wilayah keculi ….
A.  Menguasai wilayah Azerbaijan, Ar-Ray, 
      Alexandria, Tunisia
B.  Menguasai wilayah Tabaristan, dan Cyprus
C.  Menguasai wilayah Armenia, Tripoli, An-Nubah, 
     Kufah, Fars, dan Kerman
D.  Berhasil menaklukkan Persia dan Romawi

Jawabannya ( D ) Berhasil menaklukkan Persia dan Romawi

Soal Nomor 28
Prestasi Ali bin Abi Thalib dalam perluasan wilayah ….
A.  Sungai Efrat, Tigris, dan Amu Dariyah, 
      bahkan sampai ke Indus
B.  Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara dan Armenia
C.  Armenia, Tripoli
D.  Berhasil menaklukkan Persia dan Romawi.

Jawabannya ( A ) Sungai Efrat, Tigris, dan Amu Dariyah, bahkan sampai ke Indus

Itulah pembahasan kisi-kisi soal dan kunci jawaban dari soal Uji Pengetahuan (IP) PPG Dalam Jabatan Guru PAI. Semoga bermanfaat dan mudah untuk dipahami yah temen-temen. Apabila mimin ada yang keliru dalam menjawab soal di atas mohon dikoreksi dengan cara tuliskan pesan di kolom komentar. Terima kasih semua . . .

Advertisement

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Contoh Soal Dan Kunci Jawaban Uji Pengetahuan (UP) PPG PAI Tentang Masa Pemerintahan Sahabat Nabi"

Post a Comment